ATLAS SOCIÁLNĚ PROSTOROVÉ DIFERENCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Atlas of Socio-spatial differentiation in the Czech Republic   

Atlas je možné objednat v knihkupectví Karolinum.  

Editoři / Editors

Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová

Autoři / Authors

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, Ph.D.; RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.; RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.; RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.; RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.; RNDr. Jakub Novák, Ph.D.; RNDr.Martin Ouředníček, Ph.D.; Mgr. Lucie Pospíšilová; Mgr. Petra Puldová; Mgr. Dušan Romportl; Mgr. Martin Šimon; RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.; RNDr. Jana Temelová, Ph.D.

Oponenti / Reviewers

Doc. RNDr. Vladimír Ira, CSc; Dr. Anneli Kahrik; Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.; Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 

Obsah / Content

 

1.    Administrativní členění a rozmístění obyvatelstva / Administrative Division and Population Distribution

  1.1.    Administrativní členění / Administrative Division

  1.2.    Rozmístění obyvatelstva / Population Distribution

2.    Věková struktura / Age Structure

  2.1.    Index stáří / Old-age Index

  2.2.    Stárnutí obyvatel / Population Ageing

3.    Vzdělanostní struktura / Educational Structure 

  3.1.    Počet let školní docházky / Years of School Attendance

  3.2.    Úroveň vzdělání / Educational Level

4.    Nezaměstnanost a sociální dávky / Unemployment and Social Security Benefits

  4.1.    Nezaměstnanost / Unemployment

  4.2.    Příspěvek na bydlení / Housing Allowances    

  4.3.    Extrémy ekonomických ukazatelů / Extremes of Socioeconomic Indicators        

5.    Obecní rozpočty / Municipal Budgets   

  5.1.    Výdaje obcí / Municipal Expenditures      

  5.2.    Investiční  aktivita / Municipal Investments         

6.    Dojížďka do  zaměstnání / Commuting to Work

  6.1.    Centra dojížďky / Commuting Centres

  6.2.    Čas dojížďky 2001 / Commuting Time 2001        

  6.3.    Čas dojížďky 1991 / Commuting Time 1991

  6.4.    Nedenní dojížďka 2001 / Non-daily Commuting 2001

  6.5.    Nedenní dojížďka 1991 / Non-daily Commuting 1991

7.    Dopravní dostupnost / Transportation Accessibility  

  7.1.    Silniční dostupnost  / Road Accessibility        

  7.2.    Veřejná doprava / Public Transport             

8.    Služby a infrastruktura / Services and Infrastructure

  8.1.    Základní a mateřské školy / Elementary Schools and Kindergartens 

  8.2.    Lékaři pro dospělé a děti / Practitioners for Adults and Children

  8.3.    Primární lékařská péče / Primary Health Care 

  8.4.    Technická infrastruktura a pošty / Technical Infrastructure and Post Offices

9.    Migrace / Migration

  9.1.    Saldo migrace / Net Migration

  9.2.    Obrat migrace / Gross Migration

  9.3.    Extrémy migrace / Extremes of Migration

  9.4.    Migrace mladých lidí / Migration of Young People 

  9.5.    Migrace seniorů / Migration of Seniors

  9.6.    Migrace vysokoškoláků / Migration of University Educated

10.    Bytová výstavba / Housing Construction

  10.1.    Bytová výstavba / Housing Construction 

  10.2.    Extrémy bytové výstavby / Extremes of Housing Construction

11.    Využití půdy / Land-use

  11.1.    Vývoj zastavěných ploch / Change of Built-up Areas

  11.2.    Procesy změn krajiny / Processes of  Landscape Change

12.    Komerční suburbanizace / Commercial Suburbanisation

  12.1.    Komerční  plochy 1990-2000 / Commercial Areas 1990-2000

  12.2.    Komerční  plochy 2000-2006 / Commercial Areas 2000-2006

  12.3.    Příklady komerční suburbanizace / Examples of Commercial Suburbanisation

13.    Rezidenční suburbanizace / Residential Suburbanisation

  13.1.    Suburbanizace a doprava / Suburbanisation and Transportation  

  13.2.    Suburbanizace a školy / Suburbanisation and Schools

 

Stručný obsah jednotlivých kapitol k nahlédnutí:

CZ - ke stažení v českém jazyce

ENG - ke stažení v anglickém jazyce

 

↑ nahoru