Demografické a migrační procesy

Mapové listy zařazené v této sekci Atlasu obyvatelstva se věnují především vývoji demografických a migračních procesů na území Česka v období po ekonomické krizi. Datová základna čerpá z dat Českého statistického úřadu, zejména migrační s demografické statistiky. Vstupní mapy vznikly s podporou Grantové agentury ČR v rámci projektu „Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky“, jehož hlavním řešitelem byl Martin Ouředníček. Hlavní pozornost je věnována diferenciaci na území obcí, analytické texty využívají kategorizaci obcí na základě velikostní struktury a zón rezidenční suburbanizace. Mapy navazují zejména na vybraná témata zařazená v sekcích Atlas sociálně prostorové diferenciace a Historie.

Předkládaný mapový list si klade za cíl zhodnotit vybrané demografické charakteristiky obyvatel obcí metropolitních oblastí Česka. S ohledem na aspekty vývoje těchto území v kontextu dekoncentračních a suburbanizačních procesů zobrazují mapy intenzitu stěhování obyvatel a věkovou strukturu rezidentů s pozorností věnovanou zejména předproduktivní věkové skupině. První tři mapy zobrazují charakteristiky migrační bilance obcí prostřednictvím průměrného ročního migračního salda a počtu přistěhovalých (příjmové oblasti stěhování) a vystěhovalých (ztrátové oblasti stěhování) osob v letech 2012 až 2014. Zbývající tři mapová pole vyobrazují věkovou strukturu obyvatel obcí v roce 2013 se specifickým zaměřením na dětskou složku populace. K tomu využívají ukazatele průměrného věku rezidentů, podílu osob předškolního věku (3 až 5 let) na celkové populaci obce, a podílu osob školního věku (6 až 14 let) na obyvatelstvu obce.

ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2017): Demografické procesy a struktura obyvatel v obcích metropolitních oblastí České republiky v letech 2012 až 2014. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 

Autoři: Špačková Petra, Kopecká Zuzana, Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Mapový list obsahuje celkem tři kartogramy: první je kompilací mapy z Atlasu sociálně prostorové diferenciace a zobrazuje migrační saldo na úrovni obcí z let 1995–2006. Druhá mapa podává informaci o nejdynamičtějším období rozvoje Česka v letech 2007 a 2008. Toto období bude zřejmě na dlouhou dobu představovat nejvýraznější vrchol intenzit migrace. Ekonomická konjunktura přitáhla do země významné množstvízahraničních migrantů, jejichž příliv způsobil následně i zvýšenou migrační aktivitu uvnitř státu (vnitřní migrace). Dynamický růst populace zřejmě posílil všechny druhy urbanizačních procesů, i když různou silou. Kromě suburbanizačních tendencí se do určité míry projevovaly také kontraurbanizační trendy. Časově pak mapový list doplňuje informace ze specializovaných map hodnotících migrační bilanci na úrovni obcí, které byly publikovány na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/historie a jejichž analytická část zahrnuje období do roku 2013. Nejnovějšímu období v letech 2014–2016 je následně v této specializované mapě věnována největší pozornost.

KOPECKÁ, Z., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2017): Saldo migrace v České republice 1995-2016. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 

Autoři: Kopecká Zuzana, Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří