Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů

Tyto specializované mapy byly vytvořeny v rámci projektu 19-03211S podpořeného Grantovou agenturou České republiky. Projekt je řešen ve spolupráci s SoÚ AV ČR.

Tato mapa představuje inovativní přístup měření rezidenční segregace cizinecké populace pomocí metody individualizovaných sousedství. Metoda pracuje na základě tzv. nejbližších sousedství, která zohledňují prostorovou blízkost a nejsou závislá na administrativně-správním členění území. Výpočet využívá jednotlivých čtverců populačního rastru a jejich vzájemné prostorové blízkosti. Algoritmus výpočtu pro každou jednotku rastru přičítá okolní buňky až do té doby, dokud nedosáhne stanovené kritické hodnoty (100, 800, 6400, 51 200). Poté zapíše k dané buňce zjištěnou hodnotu populační struktury. Metoda individualizovaných sousedství používá různě velká sousedství, pro které počítá indikátory podílů minoritní a majoritní populace jakožto základ pro výpočet segregačních indexů.

ŠIMON, M. (2020): Podíl cizinců v individualizovaných sousedstvích v Česku 2015: multiměřítkový přístup. Specializovaná mapa. Sociologický ústav AV ČR.

Autoři: Šimon Martin
Kartografické zpracování: Šimon Martin