Prostorové vzorce kriminality

Prostorové analýzy kriminality patří mezi dlouhodobě zkoumaná témata, avšak převážně v zahraničí, v Česku jim tolik pozornosti věnováno není. V současnosti u nás vznikají většinou dílčí a lokální studie, analýz zachycujících celorepublikové prostorové vzorce není mnoho, a pokud jsou, pracují primárně s úrovní okresů. Naším cílem je proto rozšířit spektrum prostorových analýz v Česku, a to jak tematicky, tak zaměřením se na podrobnější úroveň sledování (např. obvodní oddělení policie). Mapy zde publikované vznikly za podpory Grantové agentury ČR v rámci projektu č. GA16-002242S „Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku“.

Mapový list se zaměřuje na analýzu kriminality v Česku na úrovni obvodních oddělení policie. Využívá při tom dat získaných od Policejního prezidia ČR z let 2013–2015. Mapový list cílí na dvě hlavní témata, jednak znázorňuje standardizovaný index kriminality, který zachycuje poměr standardizované míry kriminality v oddělení policie k celkové míře kriminality v Česku podle jednotlivých druhů kriminality. Dále se pozornost soustředí na typologizaci struktury kriminality. Vytvořená typologie vychází z kvantitativního pojetí problematiky a za pomoci Wardovy metody hierarchického meziskupinového shlukování ukazuje rozložení obdobných struktur a intenzit kriminality. Osm základních typů vzešlých z analýz je následně podrobněji charakterizováno pomocí socioekonomických dat v doprovodném textu.

NEMEŠKAL, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Typologie struktury kriminality. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Nemeškal Jiří, Jíchová Jana
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Mapový list se zaměřuje na analýzu diferenciace kriminality v Česku na různých měřítkových úrovních, za která jsou v současné době celistvě dostupná data, tedy na kraje, okresy, oddělení policie. Úroveň kriminality je sledována ve vývoji, konkrétně ve třech časových řezech reflektujících tři odlišná období vývoje kriminality, období transformační s nárůstem kriminality (1994–1997), období po dosaženém pomyslném vrcholu kriminality (2002–2005) a období sledující vývoj po ekonomické krizi i amnestii (2013–2015). Důraz je kladen na odlišnosti u celkové kriminality, ale i na diferenciaci tří druhů kriminality, majetkové, násilné a hospodářské. Doprovodný text se pak i pomocí základních statistik variability soustředí na podchycení odlišností vývoje kriminality na různých měřítkových úrovních.  

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2017): Měřítková diferenciace kriminality v Česku. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Jíchová Jana, Nemeškal Jiří
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří