Soubor specializovaných map - Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza

Tato série mapových listů byla vytvořena v rámci projektu TL01000170 podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TAČR, program Éta). Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje pro efektivní plánování a správu územních celků hl. m. Prahy a Středočeského kraje. V rámci projektu bude realizováno 16 specializovaných map, populační prognózy Prahy a Středočeského kraje, demografická kalkulačka pro obce Středočeského kraje, 2 vrstvy dat pro využití v GIS. Výsledky budou dosaženy nejpozději do roku 2020. Originální a inovativní je zakomponování migrační složky do populační prognózy a GIS analýza dat mobilních operátorů pro monitoring reálných populací.

Cílem mapy je vymezit suburbánní zóny českých měst s více než 10 000 obyvateli a v doprovodném textu pak v těchto zónách zhodnotit hlavní trendy v populačním vývoji pomocí základních demografických a migračních ukazatelů. Mapa přitom navazuje na dříve provedená vymezení ke stavu v letech 2008, 2010 a 2013 (Špačková a kol. 2012, Ouředníček a kol. 2013, Špačková a kol. 2016). Metodika současného vymezení zón rezidenční suburbanizace navazuje na předchozí přístup, ale kromě aktualizace o nově dostupná data byl částečně inovován i samotný proces výběru suburbánních obcí. 

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Ouředníček Martin, Špačková Petra, Klsák Adam
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Tato specializovaná mapa zobrazuje kartogramem hrubou míru migračního salda obcí Česka souhrnně za celé sledované období let 2000-2017. To je pro lepší představu o vývoji salda uvnitř tohoto období rozpracováno do typologie migračního salda obcí ve dvou dílčích obdobích, představujících (i) léta ekonomického růstu v letech 2000–2008, a (ii) pokrizové období let 2009-2017. V mapě jsou rovněž zvýrazněny obce s nejvyšším podílem přistěhovalých ze zahraničí na celkovém počtu přistěhovalých v letech 2000–2017.

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Migrace obyvatelstva v obcích Česka 2000-2017. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Přidalová Ivana, Klsák Adam
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

V tomto mapovém listu je pomocí kartogramu znázorněna hrubá míra přirozeného přírůstku za období 2000–2017 a dvoubarevným bodem zobrazena typologie vývoje hrubých měr přirozeného přírůstku mezi lety 2000–2008 a 2009–2017 na území Česka. V mapě jsou zpracovány informace z Databáze demografických údajů. Mapový list dále obsahuje vymezení zón rezidenční suburbanizace (mapa 1.1).

DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2018): Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka 2000-2017. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Dvořáková Nina
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Typologie obcí Středočeského kraje vznikla na základě metodiky vytvořené výzkumným centrem Urbánní a regionální laboratoř (URRlab) působícím na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V rámci typologie obcí Středočeského kraje byl kladen důraz na jednoduchost, a to z důvodu další využitelnosti a možnosti přehledného srovnání v dalších tematických oblastech, jako např. migrace, přirozená měna nebo věková struktura. Do typologie vstupuje všech 1 145 obcí Středočeského kraje a Praha. Definice kategorií byly nastaveny tak, aby nedocházelo k jejich překryvům, a bylo možné každou obec zařadit právě do jednoho za čtyř typů. Pro zpracování byla využita data Českého statistického ústavu a podkladová digitální vektorová geografické databáze České republiky ArcČR 500.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2018): Typologie obcí Středočeského kraje 2018. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Přílohy ke stažení: Soubor Typologie obcí SČK - shp + metadata
Autoři: Nemeškal Jiří, Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Obsahem této mapy je migrace obyvatelstva v obcích Středočeského kraje a v městských částech Prahy v období 2000 až 2017. Kartogramem je zobrazena hrubá míra migračního salda a v proporčním kartodiagramu zohledněna struktura migrantů podle věku s rozlišením směru migrace – na přistěhovalé a vystěhovalé. Velikost kartodiagramu reprezentuje počty přistěhovalých a vystěhovalých do/z obce a městské části Prahy. Pro větší názornost a přehlednost mapy je u věkové struktury zobrazeno vždy pouze 15 % územních jednotek s nejvyšším podílem v každé věkové kategorii, což umožňuje lépe zvýraznit obce, kde jsou migrační pohyby různých skupin obyvatelstva nejmarkantnější. V mapě je zohledněna typologie obcí Středočeského kraje (viz mapa 1.4) a využito také vymezení zón suburbanizace k roku 2016 (mapa 1.1). 

 

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Migrace obyvatelstva ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Přidalová Ivana, Klsák Adam
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Hlavním cílem této specializované mapy je postihnout prostorovou diferenciaci přirozené měny na území Středočeského kraje a Prahy. Přirozená měna je hodnocena na základě přirozeného přírůstku (úbytku), který je dán rozdílem mezi počtem živě narozených a zemřelých osob. V mapě jsou zpracovány informace z Databáze demografických údajů za obce Středočeského kraje a z dat o obyvatelstvu podle městských částí Prahy. Ústředním tématem mapy je vztah mezi komponenty přirozeného přírůstku – porodností a úmrtnosti. Typologie obcí podle přirozené měny je znázorněna pomocí kartogramu, který představuje porovnání velikostí hrubých měr porodnosti a úmrtnosti v městských částech Prahy a obcích Středočeského kraje mezi lety 2000 až 2017. Mezní hodnoty intervalů tvoří u obou ukazatelů 33. a 66. percentil. Vzhledem k tomu, že kartogram neudává, zda je v územním celku dosaženo ve sledovaném období přirozeného přírůstku nebo úbytku, jsou obce a městské části s kladným přirozeným přírůstkem označeny bodem. Mimo typologie přirozené měny je na mapovém listu znázorněna typologie obcí Středočeského kraje (viz mapa 1.2).

DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2018): Přirozená měna obyvatelstva ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 

Autoři: Dvořáková Nina
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří