Vymezení funkčního území Pražské metropolitní oblasti pro potřeby uplatnění

integrovaných teritoriálních investic


Mapová sada představuje jednotlivé dílčí kroky ve vymezování Pražské metropolitní oblasti pro účely uplatnění integrovaných teritoriálních investic, nového nástroje územních strategií Evropské unie pro programové období 2014-2020. Jejich funkcí je realizace strategických projektů v oblastech školství, životního prostředí a dopravy v metropolitních oblastech za využití zdrojů z několika operačních programů dohromady. Pro vymezení byly uplatněny metody, které jsou dlouhodobě předmětem vědecké práce Urbánní a regionální laboratoře a prof. Hampla. Založeny jsou na základě různých zdrojů statistických dat (SLDB, migrační data, data bytové výstavby a polohová data mobilních operátorů), což přispívá k zachycení krátkodobých a dlouhodobých vazeb Prahy a jejího zázemí. Za využití těchto metod byly definovány čtyři dílčí metropolitní regiony. Ty byly následně analyzovány a byl stanoven výsledný region představující Pražskou metropolitní oblast.

Celá výzkumná zpráva zde a další informace o problematice ITI na stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

V roce 2019 byly na základě projektu pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR revidovány metropolitní oblasti a aglomerace obsahující statutární města. Požadavkem bylo vymezení podle jednotné metodiky. Použité postupy a indikátory navazují na vymezení z roku 2014.Zásadním rozdílem vymezení pro ITI 2021-2027 byl požadavek MMR vymezit území na úrovni obcí.

Vymezení integrovaných systémů středisek slouží jako základní kostra metropolitních areálů v ČR. Jedná se o syntetické zhodnocení územní koncentrace obyvatelstva a ekonomiky (počet obyvatel, počet pracovních příležitostí) a vzájemné funkční propojenosti, skrze intenzitu pracovní dojížďky. Pro analýzu je použita kombinace ukazatelů komplexní velikosti a územní intenzity kontaktů. Na jejich základě byl vymezen dílčí metropolitní areál.

HAMPL, M., NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2016): Integrovaný systém středisek a metropolitní areál Prahy 2011. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři: Hampl Martin
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří, Ouředníček Martin

Suburbanizace představuje přesun obyvatelstva a jeho aktivit z jader metropolitních oblastí do jejich zázemí. Metodika vymezení zón rezidenční suburbanizace vychází z potřeby sledování rezidenční suburbanizace vyjádřené v Usnesení vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 576 ke Zprávě o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby do okolí měst. Cílem mapy je zobrazit zóny rezidenční suburbanizace v zázemí Prahy pro definování dílčí metropolitní oblasti.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Zóny rezidenční suburbanizace v zázemí Prahy 2012. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři: Špačková Petra, Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Suburbanizace představuje přesun obyvatelstva a jeho aktivit z jader metropolitních regionů do jejich zázemí. Metodika vymezení zón rezidenční suburbanizace vychází z potřeby sledování rezidenční suburbanizace vyjádřené v Usnesení vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 576 ke Zprávě o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby do okolí měst. Cílem mapy je na základě zhodnocení zón rezidenční suburbanizace v zázemí Prahy definovat dílčí metropolitní oblast.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Pražská metropolitní oblast 2012. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři: Špačková Petra, Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Vymezení integrovaných systémů středisek slouží jako základní kostra metropolitních areálů v ČR. Jedná se o syntetické zhodnocení územní koncentrace obyvatelstva a ekonomiky (počet obyvatel, počet pracovních příležitostí) a vzájemné funkční propojenosti, skrze lokalizační data mobilních telefonů. Pro analýzu je použita kombinace ukazatelů komplexní velikosti a relativizované územní intenzity kontaktů. Na jejich základě byl vymezen dílčí metropolitní areál.

NOVÁK, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Integrovaný systém středisek a metropolitní areál Prahy 2014. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři: Novák Jakub
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Lokalizační data mobilních telefonů umožnila vygenerovat zcela unikátní ukazatel zachycující způsob/intenzitu využití území Středočeského kraje obyvateli jeho jednotlivých obcí. Intenzita využití byla zachycena pomocí ukazatele průměrného času, který obyvatelstvo obce stráví v různých částech Středočeského kraje a Prahy na území hlavního města. Na jejich základě byl vymezen dílčí metropolitní areál.

NOVÁK, J., NEMEŠKAL, J. (2016): Průměrný denní čas strávený v Praze 2014. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři: Novák Jakub
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří

Cílem mapy je synteticky zhodnotit ukazatele spojené s dílčími analýzami integrovaného systému středisek, zón suburbanizace a lokalizačních dat mobilních telefonů. Na jejich základě zobrazuje finální vymezení Pražské metropolitní oblasti.

OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2016): Syntetické vymezení pražské metropolitní oblasti 2014. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Autoři: Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Vymezení metropolitních oblastí a aglomerací ČR 2020 je stěžejním výstupem veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj ČR "Vymezení území pro integrované teritoriální investice". Účelem veřejné zakázky bylo zpracovat jednotné vymezení metropolitních oblastí, což je předpoklad pro nastavení efektivního čerpání prostředků z ESI fondů a realizaci regionální politiky. Prostřednictvím ITI dochází ke zdůraznění role metropolitních oblastí, které jsou vnímány jako póly růstu a rozvoje území.

Vymezení stejně jako v roce 2014 představuje syntetický pohled na vzájemné procesy a vazby mezi jádrovými městy a jejich zázemím. Mezi využité indikátory patří intenzita subrubanizace, průměrný čas strávený obyvateli obce v jádře nebo mobilitní vazby vyjádřené origin-destination maticemi. Celkem byly vymezeny tři metropolitní oblasti a deset aglomerací.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2020): Vymezení metropolitních oblastí a aglomerací Česka pro potřeby ITI 2020. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Autoři: Nemeškal Jiří, Ouředníček Martin, Pospíšilová Lucie
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří