Soubor specializovaných map - Vývoj stavu sociálních a ekonomických podmínek

v širokém okolí JE Dukovany


V posledních letech se stále více diskutuje otázka energetické bezpečnosti, strategického plánování energetiky a budoucí role jaderné energetiky na celorepublikové úrovni. Relativně nižní pozornost je však věnována roli jaderných elektráren jakožto důležitých lokálních ekonomických subjektů a jejich vlivu na utváření místních sociálních a ekonomických podmínek. Jedním z cílů projektu, v jehož rámci byl tento soubor specializovaných map zpracován, je proto posoudit význam výstavby a dosavadního a budoucího provozu jaderné elektrárny Dukovany pro území, které dlouhodobě patří mezi ekonomicky slabší regiony.

Soubor map se zaměřuje na retrospektivní i aktuální sledování socioekonomických a ekonomických ukazatelů v regionu jaderné elektrárny Dukovany. Sběr dat a jejich analýza poskytují základní představu o daném území a širších územních a socioekonomických vztazích a jejich významnosti. Cílem využití dlouhodobé perspektivy v předkládaném souboru map je snaha podchytit změny, které přišly s výstavbou a počátkem činnosti jaderné elektrárny, vývoj v transformačním období po roce 1989 a rovněž současný stav. Mapy tak poskytují cenné informace o minulém i současném vlivu jaderné elektrárny na území a jeho proměnu. Výsledky povedou v dalších fázích projektu k přesnějšímu vymezení území potenciálního dopadu změn fungování jaderné elektrárny Dukovany a ke stanovení potenciálu daného území vyrovnat se s případným ukončením provozu.

Autoři specializovaných map děkují Technologické agentuře České republiky za financování práce v rámci projektu č. TD020354 s názvem „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment".

Celý analytický text je ke stažení zde.

Cílem specializované mapy je ukázat, jak se proměnila věková struktura v obcích v širším okolí Jaderné elektrárny Dukovany v letech po jejím uvedení do provozu a určit, zda existuje možný vliv výstavby elektrárny na situaci obcí v jejím okolí. Protože je vývoj věkové struktury podmíněn mnoha faktory, je přímý vliv elektrárny problematicky určitelný. Tato analýza se ho snaží odhalit za použití zonací shlukujících obce navázané na Dukovany (z hlediska dojížďkových a socioekonomických vazeb) a porovnání věkové struktury a jejího vývoje v obcích na Dukovany navázaných a nenavázaných.

Tuto mapu naleznete také na mapovém serveru - ZDE

Autoři: Pospíšilová Lucie
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Cílem mapového listu je popsat proměnu vzdělanostní struktury obyvatelstva sledovaného regionu. Vzdělanost je hodnocena na základě vývoje relativního a absolutního zastoupení osob s vyšším vzděláním (středoškolské s maturitou a vysokoškolské vzdělání) v populaci mezi lety 1980 a 2011 a to na úrovni jednotlivých obcí a obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Současné vzdělanostní poměry jsou hodnoceny rovněž pomocí ukazatele průměrného počtu let školní docházky.

Tuto mapu naleznete také na mapovém serveru - ZDE

Autoři: Dvořáková Nina, Špačková Petra
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Jaderná elektrárna Dukovany se nachází na pomezí krajů Vysočina a Jihomoravského, které lze z hlediska regionálního rozvoje považovat za spíše problémový region. Vzhledem k probíhajícím debatám o budoucnosti EDU považujeme za důležité poznat situaci v regionu z hlediska přírůstku obyvatelstva, zejména jeho migrační složky, a stability obyvatelstva a zhodnotit význam EDU pro migraci obyvatelstva v regionu. Sledováno je období od 70. let 20. století do současnosti, přičemž důraz je kladen na roky, ve kterých docházelo k významným událostem souvisejícím s uvedením EDU do provozu (přípravné práce let 1974-1976, výstavbu 1977-1979 a spuštění elektrárny v letech 1985-1987) a na současný stav.

Tuto mapu naleznete také na mapovém serveru - ZDE

Autoři: Přidalová Ivana
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Cílem mapy je zhodnotit dlouhodobý vývoj ekonomické struktury obyvatel obcí v širším okolí Jaderné elektrárny Dukovany podle zaměstnání jejich obyvatel mezi lety 1980 až 2011. Data pro zachycení ekonomické struktury vychází z údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů z let 1980, 1991 a 2011. Ve třech mapách je použito třídění obcí podle struktury zaměstnanosti obyvatel v ekonomických sektorech a odvětvích. Bylo znázorněno vždy 10 % obcí s nejvyšším podílem zaměstnanosti v daném odvětví.

Tuto mapu naleznete také na mapovém serveru - ZDE

Autoři: Nemeškal Jiří
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Míra nezaměstnanosti představuje významný ukazatel ekonomické vyspělosti regionu i jednotlivých obcí. Prostorové vzorce územní diferenciace nezaměstnanosti začaly být patrné téměř okamžitě již na začátku transformačního období a ve sledovaném regionu jsou relativně stálé. Již počátkem 90. let patřily zejména okresy v západní části hodnoceného území k nejvíce postiženým nezaměstnaností. Obtížná situace na Znojemsku a částečně i Třebíčsku se významně nezměnila ani v průběhu dalších desetiletí. Území se navíc potýká i s dalšími ekonomickými a sociálními problémy, které jsou charakteristické pro periferní území Česka. Cílem specializované mapy je popsat a vysvětlit základní tendence stavu a vývoje nezaměstnanosti v podrobné regionální diferenciaci na úrovni obcí v širším okolí Jaderné elektrárny Dukovany v období 2000–2011.

Tuto mapu naleznete také na mapovém serveru - ZDE

Autoři: Ouředníček Martin, Nemeškal Jiří
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Cílem této specializované mapy je zhodnotit vývoj a proměny regionálních diferenciací pracovních příležitostí v obcích v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany v delším časovém horizontu zachycujícím stav bezprostředně po pádu socializmu (1991), dekádu transformace (2001) i období znalostní fáze tržní ekonomiky v Česku po otevření se globální ekonomice (2011). Metodicky je mapa založena na sledování vývoje absolutního počtu pracovních příležitostí a jeho vztažení k počtu ekonomicky aktivních obyvatel bydlících v daném území.

Tuto mapu naleznete také na mapovém serveru - ZDE

Autoři: Svoboda Peter, Hána David
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Cílem mapy je zobrazit síť ekonomických subjektů, jejichž činnost může být nějakým způsobem napojena na Jadernou elektrárnu Dukovany (EDU). Pozornost bude věnována především prostorovému rozmístění těchto ekonomických subjektů s důrazem na odhalení míry jejich lokální zakořeněnosti. Počet těchto ekonomických subjektů výrazně vzrostl především po roce 2003, kdy EDU začala snižovat počet přímých zaměstnanců a některé podpůrné a vedlejší činnosti svěřila smluvně jiným společnostem.

Tuto mapu naleznete také na mapovém serveru - ZDE

Autoři: Hána David, Špačková Petra
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Cílem mapy je představit informace o vývoji objemu a struktury příjmové stránky rozpočtů obcí v širším kontextu sledovaného území. Ve většině případů byla data analyzována na základě průměru za období 13 let (2000-2012), aby byl odstraněn případný vliv výjimečných příjmů v některých letech, které mohou být spojeny právě s přijetím výjimečně vysoké dotace v některém roce. Analyzovány byly především dotační příjmy obcí, opomenuty však nebyly ani další typy příjmů a celkové objemy rozpočtů obcí. Pro získání přehledu o širších souvislostech byl průměr přijatých dotací také relativizován k průměru celého širšího regionu, pro získání informací o vývoji byla vypočtena směrodatná odchylka objemu dotací na obyvatele za sledované období.

Tuto mapu naleznete také na mapovém serveru - ZDE

Autoři: Hána David
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Lidský kapitál je podstatnou podmínkou dobrého fungování lokální společnosti. Nejčastěji bývá spojován s dosaženými schopnostmi a dovednostmi jednotlivců nebo celé populace v území (Florida, 2003). V případě výzkumu v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany můžeme chápat lidský kapitál jako přítomnost specifické demografické, vzdělanostní a profesní struktury lidí, souhrn jejich schopností a dovednosti, které nabyli mimo jiné také při dlouhodobé práci v elektrárně a dosáhli v souvislosti s její činností a přítomností v území. Cílem specializované mapy je na základě dostupných statistických dat podchytit tuto strukturu u obyvatel dojíždějících do obce Dukovany. Je zřejmé, že data o dojížďce do zaměstnání získaná Českým statistickým úřadem při posledním cenzu nejsou zdaleka bez závad a dojíždějící do obce zahrnují i jiné činnosti než práci v jaderné elektrárně. Přesto můžeme odhadovat, že rozhodující část (odhadem 90 %) analyzovaných dat vypovídá o reálných zaměstnancích elektrárny a pracujících v podpůrných provozech. Je pravděpodobné, že i zbývajících 10 % je silně ovlivněno přítomností elektrárny a že zároveň spoluutváří lokální sociální prostředí svojí denní přítomností v regionu.

Tuto mapu naleznete také na mapovém serveru - ZDE

Autoři: Kopecká Zuzana, Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Pro další podrobnější analýzu a vypracování odhadu budoucího vývoje okolí Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) je nutné vymezit užší území, ve kterém lze očekávat nejsilnější dopady změn, které budou v rámci jednotlivých scénářů vývoje s tímto významným zaměstnavatelem spojeny. Cílem mapy je proto vymezit region, ve kterém probíhají nejintenzivnější socioekonomické procesy vázané na EDU. Používáme k tomu několika metod a datových zdrojů: dojížďku za prací, seznam osob s přístupem do jaderné elektrárny, přehledu formálních sdružení obcí a dalších subjektů v regionu a dotazníkového šetření mezi firmami navázanými na EDU.

Autoři: Hána David, Špačková Petra
Kartografické zpracování: Nemeškal Jiří


Editorka:
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

Autoři map:
RNDr. David Hána, Ph.D., Mgr. Jiří Nemeškal, Mgr. Zuzana Kopecká, RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Ivana Přidalová, Mgr. Peter Svoboda, RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

Autoři textů:
Mgr. Nina Dvořáková, RNDr. David Hána, Mgr. Zuzana Kopecká, Ph.D., Mgr. Jiří Nemeškal, doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Ivana Přidalová, Mgr. Peter Svoboda, RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

Grafické a kartografické zpracování:
Mgr. Jiří Nemeškal

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř (URRlab) & Energetické Třebíčsko