Periferie

Předchozí výzkum periferních území umožnil identifikovat některá problémová území a zacílit pozornost na jejich studium. Nicméně se jednalo většinou o vymezení jednoho typu periferního území. Uživatel výzkumu tak nemohl identifikovat, zdali je perifernost území způsobována nedostatkem pracovních příležitostí, nebo komplikovanou demografickou situací, nebo nevyhovujícím bytovým fondem. Jednorozměrnost vymezení periferií může vést k velké vnitřní heterogenitě vymezeného území a tím i nutně k suboptimálnímu nastavení veřejných politik zaměřených na zmírňování sociálních důsledků perifernosti. V kontrastu s tím v mapový list typologie periferních regionů představuje alternativní pojetí periferií, které předpokládá existenci několika typů periferních oblastí, které se od sebe odlišují formou převládajícího sociálního znevýhodnění. Mapový list zobrazuje následující čtyři dimenze perifernosti: demografická dimenze, dimenze nezaměstnanosti a vyloučení, dimenze kvalifikace a životní úrovně, dimenze dopravní dostupnosti.

ŠIMON, M. (2017): Typologie periferních regionů v Česku 2011. Specializovaná mapa. Sociologický ústav AV ČR. 

Autoři: Šimon Martin
Kartografické zpracování: Šimon Martin

Studium mechanismů, které mohou narušovat sociální soudržnost společnosti, patří mezi základní témata sociologického výzkumu. Riziko sociálního znevýhodnění je ovlivněno dominantně individuálními faktory, ale síla působení těchto faktorů závisí na prostředí, kde obyvatelé žijí. V Česku dochází ke kumulaci různých forem sociálního znevýhodnění ve venkovském území. Mapový list vymezení periferních regionů ukazuje, ve kterých oblastech je obyvatelstvo vystaveno vyšší míře rizika sociálního znevýhodnění. Intenzita perifernosti měří, v kolika ze čtyř základních dimenzí (demografická dimenze, dimenze nezaměstnanosti a vyloučení, dimenze kvalifikace a životní úrovně, dimenze dopravní dostupnosti) perifernosti daný mikro-region dosahuje výrazně horších hodnot, než jsou obvyklé hodnoty pro český venkov. Znalost lokalizace a intenzity perifernosti slouží jako podklad pro státní správu a samosprávu, která může nastavit veřejné politiky na míru cílovým populacím v kritických regionech.

ŠIMON, M. (2017): Vymezení periferních regionů v Česku 2011. Specializovaná mapa. Sociologický ústav AV ČR. 

Autoři: Šimon Martin
Kartografické zpracování: Šimon Martin