Soubor specializovaných map - Rezidenční suburbanizace

Původní soubor specializovaných map je tvořen třemi kapitolami, které jsou zpracovány v různé úrovni prostorové podrobnosti a tedy i v rozdílném kartografickém měřítku. První část je věnována především hodnocení dopadů procesu suburbanizace na úrovni obcí celé České republiky. Tato část byla nově aktualizována k roku 2013 (viz záložka ČR 2013). Druhá část je zacílena na území Pražského metropolitního regionu, resp. jeho suburbánní zóny. Třetí část mapového souboru je zaměřena na hodnocení retrospektivního a perspektivního vývoje spádového území obce Dolní Břežany. Celý soubor je doplněn uceleným analytickým textem.

Autoři specializovaných map děkují Technologické agentuře České republiky za financování práce v rámci projektu č. TD010049 aplikovaného výzkumu Technologické agentury České republiky v programu OMEGA s názvem "Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území" a dále oponentům Doc. RNDr. Marii Novotné, CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni a Doc. RNDr. Zdeňku Szczyrbovi, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci za kritické posouzení map a analytických textů a náměty na jejich zdokonalení.

Aktualizovaná mapa k roku 2013 pak vznikla pod hlavičkou projektu Grantové agentury ČR s názvem „Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky“.

Celý analytický text ke stažení

 

Úvod

Text úvodu ke stažení