Sociální deprivace

Mapy zobrazující jednotlivé dimenze sociální deprivace vznikly v rámci projektu Grantové agentury České republiky „Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze“, který byl v týmu Urbánní a regionální laboratoře veden Dr. Janou Temelovou v letech 2010-2013. Jednou z osmi dimenzí navržených pro komplexní měření násobné deprivace je dimenze fluktuace. Mapy byly zpracovány pro tři ukazatele fluktuace/stability obyvatelstva pro obce České republiky a základní sídelní jednotky v hlavním městě Praze. Zastoupení cizinců v populaci, migrační obrat a podíl obyvatel narozených v obci současného bydliště sloužily jako ukazatele stability/fluktuace, která indikuje dočasné nebo dlouhodobé snížení zakotvenosti populace v území.

Index deprivace vytvořený pro hodnocení míry deprivace v českých podmínkách, inspirovaný dřívějšími britskými pracemi, k obvyklým dimenzím připojuje další aspekt deprivace – fluktuaci obyvatelstva. Ta je podle našeho názoru ve své extrémní podobě významným faktorem působícím na zhoršení kvality života v území. Na negativní důsledky nadměrné mobility obyvatelstva pro lokální prostředí upozorňovaly již práce chicagské školy z první poloviny 20. století. Z výzkumu Ernesta Burgesse vyplývá souvislost mezi zvýšenou mírou imigrace a výskytem sociálních problémů jako „mladistvé delikvence, chlapeckých gangů, kriminality, chudoby, útěku manželek, rozvodů, opuštěných dětí, neřesti“. Za hlavní příčinu tohoto vztahu označuje Burgess sociální disorganizaci přistěhovalých podmíněnou přemírou nových vjemů v novém místě bydliště spolu s absencí vztahu k místní komunitě. K obdobným závěrům dospěl také Jiří Musil, podle něhož je vztah mezi zvýšenou mírou mobility a výskytem sociálně patologických jevů ve městech s vyšší intenzitou stěhování zapříčiněn nedostatečnou sociální kontrolou. Obyvatelé se méně znají a jejich „sociální vztahy jsou poznamenány anonymitou a přechodností“.

Autoři: Netrdová Pavlína, Přidalová Ivana, Špačková Petra, Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Riška M.

Index deprivace zkonstruovaný v rámci projektu Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze zahrnuje, vedle dalších šesti dimenzí využívaných pro hodnocení městského prostředí, dimenzi zaměřenou na fluktuaci obyvatelstva. Nestabilita obyvatelstva ovlivňuje sociálně prostorovou diferenciaci a může nepříznivě působit na podobu sociálních vztahů v lokalitách i ovlivňovat další aktivity v území. Cílem specializované mapy dimenze fluktuace v Praze v roce 2011 je zhodnotit diferenciaci území hlavního města podle míry fluktuace na úrovni urbanistických obvodů, které tvoří relativně homogenní jednotky sledování.

Autoři: Netrdová Pavlína, Přidalová Ivana, Špačková Petra, Ouředníček Martin
Kartografické zpracování: Riška M.